Mate Basic Carp saranski stap

Mate Basic Carp saranski stap

49,57KMPrice
  • MT13040 Mate Danube Basic Carp 10` 3.5lb 2sec - 49,57 KM 
    MT13041 Mate Danube Basic Carp 12` 3.0lb 2sec - 52,05 KM
    MT13042 Mate Danube Basic Carp 12` 3.25lb 2sec - 53,29 KM
    MT13043 Mate Danube Basic Carp 12` 3.5lb 2sec - 54,53 KM
    MT13044 Mate Danube Basic Carp 13` 3.5lb 2sec - 60,73 KM